Hoppa till innehåll

Tidsfrister att iaktta för att du som hantverkare inte ska förlora din avhjälpanderätt

  • av

Fråga

Hej,

Jag jobbar i byggbranschen. Före sommaren byggde jag en altan till en privatperson. Altanen blev inte så bra, det medger jag. Jag sa till kunden ”inga problem” och att jag skulle reparera altanen. Några veckor senare i maj var jag där och fixade, men det blev inte helt bra (jag hade inte rätt verktyg med mig). Jag testade en andra gång i juni och det blev lite bättre. Kunden var inte nöjd och kallade det fuskbygge. Jag köper det. Jag sa att jag ska ordna det i september. Kunden sa att jag inte får försöka fler gånger och att kunden nu hittat en annan byggare som ordna med altanen. Kan kunden göra så?

Svar

Hej,

Tack för din fråga.

Som hantverkare har man som huvudregel en avhjälpanderätt. Detta har jag skrivit om i ett tidigare svar, vilket du hittar här: Har hantverkaren rätt att avhjälpa fel i entreprenaden trots att jag inte vill?

Det finns emellertid två tidsfrister som en hantverkare måste förhålla sig till om denne önskar behålla sin avhjälpanderätt. För det första måste hantverkaren erbjuda avhjälpande ”utan uppskov” efter det att reklamationen kommit hantverkaren till handa (vad gäller ”utan uppskov”, se här: Har hantverkaren rätt till avhjälpande – har erbjudande lämnats “utan uppskov”?. I aktuellt fall har erbjudandet lämnats ”utan uppskov” och avhjälpandeförsök även vidtagits. För det andra måste hantverkaren avhjälpa felet ”inom skälig tid” efter att konsumenten givit hantverkaren tillfälle till detta.

Frågan i detta fall är framförallt huruvida tidsfristen ”inom skälig tid” passerat och du därför mist din avhjälpanderätt.

När anses tillfälle ha givits?

Tidsfristen ”inom skälig tid” börjar löpa från det att beställaren har givit hantverkaren tillfälle till avhjälpande. Tillfälle anses ha givits när entreprenadplatsen ställts till förfogande vid en tidpunkt som skäligen bör godtas av hantverkaren. Beställaren kan emellertid inte begära att ensam bestämma en sådan godtagbar tidpunkt, eftersom hantverkaren (med hänsyn till t.ex. eventuella andra uppdrag) måste få möjlighet att planera sitt arbete på ett rationellt sätt. Tidpunkten ska därför bestämmas med hänsyn till båda parters behov och önskemål. Som huvudregel bör det räcka med att konsumenten ger hantverkaren två-tre skäliga godtagbara tider.

Vad är ”skälig tid”?

Skälig tid kan variera beroende på felets art och omfattning. Vad som ska anses som skälig tid får därför bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Till normal tidsåtgång ska även läggas tid som beror på bl.a. yttre omständigheter och händelser av force majeure-karaktär. Vid bedömning av skälig tidsåtgång för avhjälpande kan man ofta få ledning av skälig tidsåtgång för entreprenaden i sin helhet.

Hänsyn till beställarens intresse har visst prioritet, varför hantverkaren i princip ska påbörja avhjälpande omgående efter att beställaren har givit denne tillfälle till detta. En tumregel som ibland används är två månader och det är även den frist som anges i ABS 09/ABS 18 (entreprenadkontrakt som används vid småhusentreprenader) inom vilken entreprenören har att avhjälpa fel noterade i slutbesiktningen. Det är därför rimligt att utgå från att två månader är den frist som gäller om det varken föreligger skäl för kortare eller längre tid.

Om avhjälpande inte vid första försöket lyckas får hantverkaren som huvudregel ytterligare en chans att avhjälpa om denne erbjuder det. Även andra avhjälpandet ska då ske inom skälig tid. Skälig tid vid det andra avhjälpandet riskerar att anses kortare än vid det första eftersom bedömningen ska ske utifrån konsumentens situation. Efter två misslyckade avhjälpandeförsök har konsumenten som utgångspunkt rätt att avvisa ytterligare erbjudande.

Sammanfattning

Med detta sagt, och utan att känna till de närmare detaljerna i just ditt fall, är risken hög för att fristen ”inom skälig tid” passerat och att du därför förlorat din avhjälpanderätt. Detta innebär att konsumenten har rätt att vända sig till annan hantverkare för att få felet avhjälp. Kunden kan därefter kräva dig på ersättning för detta. Konsumenten kan även komma att påstå att eftersom det skett ett flertal misslyckande avhjälpandeförsök avseende ett och samma fel, föreligger sådana ”särskilda skäl” som ger konsumenten rätt att avböja ytterligare försök (läs mer om ”särskilda skäl” här:  Har hantverkaren rätt att avhjälpa fel i entreprenaden trots att jag inte vill? Föreligger särskilda skäl att avvisa ytterligare avhjälpandeerbjudande, spelar det ingen roll huruvida du iakttagit tidsfristerna eller inte.

Tillämpliga lagrum

Vid konsumententreprenader gäller konsumenttjänstlagen. Ofta kompletteras bestämmelserna i konsumenttjänstlagen i Hantverkarformuläret (eller ABS 09/18 vid småhusentreprenader). Lagen tillåter att det görs avsteg från denna, dock endast om det är till förmån för konsumenten. Utifrån frågan framgår det inte att det avtalats om förmånligare regler än vad som följer av konsumenttjänstlagen. Därför är utgångspunkten för svaret vad som gäller enligt lagen. Tillämpliga paragrafer i konsumenttjänstlagen är:

20 § andra-tredje stycket (Avhjälpande): Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa felet, om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter det att konsumenten har gett näringsidkaren tillfälle till det.

advokat-catherine-innergård
Catherine Innergård är advokat och delägare på Skill Advokater i Stockholm och är särskilt inriktad på entreprenadrätt, köprätt samt avtalsrätt. Catherine har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där hon representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag) samt bostadstvister (t.ex. avseende dolda fel).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer