Hoppa till innehåll

Specificerad räkning – vikten av detaljerad redovisning

  • av
en man skriver en kostnadsräkning

För konsumententreprenader gäller konsumenttjänstlagen. Enligt lagen har entreprenören en skyldighet att på konsumentens begäran ställa ut en ”specificerad räkning”.

Konsumenten kan emellertid inte vänta hur länge som helst med sin begäran eftersom det så småningom kan bli förenat med orimliga svårigheter för entreprenören att upprätta en sådan kostnadsräkning. En konsument kan därför förlora sin rätt till specificerad räkning genom att förhålla sig passiv allt för länge.

Under förutsättning att konsumenten begär en specificerad räkning före det att fakturan förfallit till betalning, är konsumenten inte skyldig att betala förrän konsumenten fått en sådan räkning. Entreprenören kan under denna tid inte heller begära dröjsmålsränta.  

Specificerad räkning ska lämnas både om parterna avtalat om fast pris och om debitering på löpande räkning. Detta gäller både arbete och material. Denna artikel tar framför allt sikte på specificerad räkning när parterna avtalat om debitering på löpande räkning.

Vid fast pris, måste entreprenören redovisa så mycket att konsumenten av redovisningen kan se att denne fått vad parterna avtalat om. Konsumenten ska kunna utläsa vilket slags arbete som utförts, vilka åtgärder som vidtagits och vad för slags material som använts. Vid fast pris krävs dock inte att det framgår hur priset beräknats. 

Vid arbete på löpande räkning, måste det av räkningen också framgå hur priset har beräknats. Underlaget ska ha sådan nivå att konsumenten kan bedöma om priset är skäligt för det arbete som har utförts.

Detaljerad konkret redovisning

Det krävs alltså en detaljerad och konkret redovisning. Konsumenten ska av den  kunna göra en bedömning av rimligheten i arbetstid och uppgifter. En tidredovisning där det framgår vilka personer som arbetat varje dag och hur många timmar de sammanlagt har lagt ned är inte tillräcklig.

Det ska av tidredovisningen också framgå vilket arbete som har utförts och hur den redovisade tiden fördelats på de olika arbetsmomenten. Även en mindre detaljerad redovisning kan vara av betydelse om den kan läsas tillsammans med ett skriftligt avtal, en offert eller någon annan dokumentation.

I det fall material köpts in på löpande räkning ska entreprenören utöver att redovisa materialet även redovisa hur priserna beräknats. Har parterna avtalat om självkostnadspris plus påslag, har konsumenten rätt att se vad entreprenören verkligen betalat. Konsumenten kan då begära att få ta del av de betalda originalfakturorna/inköpskvittona.

Entreprenören har bevisbördan

Det är entreprenören som har bevisbördan för att omständigheterna sammantagna är sådana att det begärda priset är skäligt. Brister i tidredovisningen kan därför leda till att entreprenören inte får fullt betalt.

Genom skriftliga avtal och detaljerade tidredovisningar kan onödiga tvister undvikas. Skulle parterna trots detta hamna i domstol kan en sådan dokumentation ha avgörande betydelse för utgången. Vid arbete på löpande räkning, tänk därför på bl.a. följande.

 Upprätta tydlig tidredovisning över utförda arbetsmoment med specifika tidsangivelser för varje moment. För gärna en dagbok. Att enbart beskriva ett arbete med att bygga en altan som ”bygga altan, 50 tim” räcker inte. Ett arbete bör specificeras mer detaljerat än så, till exempel ”gjuta plintar 5 tim, bygga ramverk med reglar 9 tim, montera trall 10 tim”. Informera dina anställda om vikten av tydliga tidrapporter och hur rapporterna ska se ut.

 Tillse att dina underentreprenörer vet hur tidredovisningen ska utformas. Gör gärna detta till ett villkor i avtalet med underentreprenören. Underentreprenörens tidredovisning kommer nämligen ligga till grund för bedömningen av om priset är skäligt. Det är du som huvudentreprenören, dvs. som har avtalet med konsumenten, som tar risken att inte få betalt om underentreprenörens tidredovisning är bristfällig. 

advokat-catherine-innergård
Catherine Innergård är advokat och delägare på Skill Advokater i Stockholm och är särskilt inriktad på entreprenadrätt, köprätt samt avtalsrätt. Catherine har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där hon representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag) samt bostadstvister (t.ex. avseende dolda fel).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer