Hoppa till innehåll

Behöver jag stå för kundens påtalade “fel” i totalentreprenaden?

  • av
snickare-bygger-ett-hus
En totalentreprenad har utförts åt en privatperson för ett husbygge där det innan avtalades om att ABT 06 skulle gälla. En besiktningsman har nu dömt ut delar av arbetet och kunden kräver åtgärder på de delar besiktningsmannen anmärkt på.

Fråga

Jag byggde ett hus åt en privatperson på totalentreprenad och vi avtalade om att ABT 06 skulle gälla. Jag följde kundens ritningar till punkt och pricka, dvs. levererade enligt avtal. Nu har en besiktningsman dömt ut delar av arbetet som ”icke fackmässiga”. Det som besiktningsmannen anmärkt på är sådana tekniska lösningar som kunden genom sina ritningar instruerat mig att göra. Kunden menar nu att det föreligger fel i entreprenaden och kräver att jag åtgärdar det som besiktningsmannen anmärkt på. Jag håller med om att lösningarna inte är fackmässiga, men jag tycker inte det utgör ”fel” som jag ska behöva stå för eftersom det var kunden som genom sina ritningar föreskrev lösningarna. Enligt kapitel 1 § 8 i ABT 06 står det klart och tydligt att ”Om beställaren har föreskrivit eller annars fordrat viss teknisk lösning, skall utförande enligt lösningen anses uppfylla kontraktsenliga fordringar.” Vad gäller?

Svar

Konsumenttjänstlagen och ABT 06

Beställaren av entreprenaden är en privatperson, dvs. konsument. Då beställaren är konsument, är konsumenttjänstlagens bestämmelser tillämpliga. Därutöver har ni avtalat om att ABT 06 ska gälla för entreprenaden. Konsumenttjänstlagens regler är tvingande till konsumentens förmån. Detta innebär att ABT 06 gäller i de delar avtalsvillkoren i ABT 06 inte strider mot, eller är mer förmånliga för konsumenten, än reglerna i konsumenttjänstlagen.

Avrådandeplikten

Av konsumenttjänstlagen framgår att entreprenören har en skyldighet att avråda konsumenten om en tjänst inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, dvs. om tjänsten är onödig. Detta med hänsyn till tjänstens pris, värdet av föremålet för tjänsten, eller andra omständigheter. Avrådande ska ske om det är omöjligt att utföra ett fackmässigt arbete, och om resultatet av tjänsten är osäkert.

Bestämmelsen om avrådandeskyldigheten konkretiserar den relativt långtgående omsorgs- och upplysningsplikten som en entreprenör har enligt konsumenttjänstlagen, dvs. att entreprenören med tillbörlig omsorg ska tillvarata konsumentens intressen och samråda med konsumenten i den utsträckning som det behövs och är möjligt.

Avrådandeskyldigheten för en entreprenör kvarstår även om konsumenten själv har föreskrivit en viss teknisk lösning för arbetets utförande. Det går med andra ord inte att som entreprenör i en konsumententreprenad utgå från att en viss teknisk lösning som beställaren föreskrivit, enligt kap 1 § 8 ABT 06, anses uppfylla ”kontraktsenliga fordringar” när lösningen inte är att anse som fackmässig eller till rimlig nytta för konsumenten.

I en sådan situation ligger det på entreprenören att avråda konsumenten från ett sådant utförande. Självfallet innebär avrådandeplikten däremot inte något förbud för entreprenören att efter ett avrådande utföra tjänsten som konsumenten likväl vill ha utförd.

Du har som entreprenör alltså haft en lagstadgad skyldighet att avråda beställaren från det av beställaren föreskrivna utförandet, trots bestämmelsen i ABT 06 som du hänvisar till. Detta verkar du inte ha gjort. Eftersom du inte avrått från utförandet, är tjänsten felaktig och du bär ansvaret för felet.

Viktigt att tänka på

Det är entreprenören som har bevisbördan för att avrådande har skett. Som entreprenör som arbetar mot konsumenter är det alltså mycket viktigt att tydligt påpeka, och därutöver i skrift dokumentera (även om det i lagen inte finns ett skriftlighetskrav för avrådanden), att konsumenten föreslår ett olämpligt utförande i entreprenaden som man som entreprenör inte vill ta ansvar för.  

Det finns dessutom vissa krav på utformningen av en avrådan för att den ska anses godtagbar. Avrådan ska vara klar och tydlig. Den bör inte lämna utrymme för tolkningsmöjligheter, t.ex. inte innehålla olika handlingsalternativ eller endast allmänna råd i saken.

Det räcker inte med en formulering i stil med att entreprenören inte kan garantera att arbetet blir bra och att det alltid finns en risk med sådant arbete men samtidigt också uppge att det normalt sett brukar fungera men att det inte är något man kan veta i förväg. 

Förutom rekommendationen att alltid dokumentera en klar och tydlig avrådan i skrift, kan det från bevissynpunkt även vara tillrådligt att entreprenören inhämtar konsumentens skriftliga bekräftelse på att avrådande har skett. 

advokat-catherine-innergård
Catherine Innergård är advokat och delägare på Skill Advokater i Stockholm och är särskilt inriktad på entreprenadrätt, köprätt samt avtalsrätt. Catherine har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där hon representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag) samt bostadstvister (t.ex. avseende dolda fel).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer