Hoppa till innehåll

Har hantverkaren rätt att avhjälpa fel i entreprenaden trots att jag inte vill?

  • av
badrum avhjälpanderätt

Fråga

Jag har haft en hantverkare som renoverat mitt kök. När hantverkaren var klar med arbetet såg jag att han monterat alla luckorna snett och dessutom målat väggarna i fel färgnyans. 

När jag klagade till hantverkaren blev han irriterad, men vi kom till slut överens om att göra en besiktning. Nu har det varit en besiktningsman på plats som konstaterat felaktigheterna. 

Hantverkaren sa redan på plats vid besiktningen att han ville åtgärda felen. Problemet är att jag inte längre känner förtroende för hantverkaren. Jag litar inte på honom pga. alla fel som han redan gjort. Dessutom tycker jag han är otrevlig och vill inte ha honom i mitt hem. 

Jag har ännu inte betalat hantverkarens faktura. Jag vill hellre ha avdrag på fakturan så att jag har råd att anlita ett annat byggbolag som rättar till felen. 

Min fråga är: kan jag avhjälpa felen via annat byggbolag och dra kostnaderna för detta från den faktura som hantverkaren skickat till mig?

Svar

Hej,

Vad tråkigt att renoveringen inte blev som du tänkt dig. Det är inte ovanligt att parterna blir ovänner i de fall hantverkaren visat oskicklighet vid utförandet av arbetet. Detta leder emellanåt till att konsumenten vägrar att låta hantverkaren avhjälpa (åtgärda) felet. Erfarenhetsmässigt överskattar emellertid konsumenter ofta sin rätt att vägra avhjälpande; något som kan få kostsamma konsekvenser.

Skyldighet, men också rätt, att avhjälpa fel

En hantverkare har, vid sidan om sin skyldighet att avhjälpa fel i entreprenaden, också en rätt att få avhjälpa felen. Hantverkarens rätt till avhjälpande gäller även om konsumenten inte kräver detta eller till och med mot konsumentens uttryckliga vilja. Konsumenten måste i stället aktivt bidra till att bereda hantverkaren tillfälle till avhjälpande. Att inte göra detta kan utgöra ett avtalsbrott från konsumentens sida och leda till skadeståndskrav från hantverkaren. Bestämmelsen ger alltså hantverkaren möjlighet att mot konsumentens vilja avhjälpa felen för att därigenom undvika vissa andra påföljder (prisavdrag och hävning).

För avvisande krävs särskilda skäl

För att en konsument ska ha rätt att avvisa en hantverkares erbjudande om avhjälpande krävs att konsumenten har ett ”särskilt skäl” till detta. Särskilda skäl kan föreligga om avhjälpandet skulle medföra betydande besvär eller olägenheter för konsumenten, t.ex. om konsumenten är i akut behov av entreprenadobjektet (och konsumenten kan visa att felet kan avhjälpas snabbare på annat håll och detta har betydelse för konsumenten) eller att den tid som går åt för ett avhjälpande gör att detta blir meningslöst. Utifrån din fråga framgår inte att så skulle vara fallet.

Bristande förtroende

Vidare kan särskilt skäl föreligga om det uppstått bristande förtroende mellan parterna. Detta kan vara fallet när hantverkaren uppträtt störande, visat bristande hederlighet eller på annat sätt åsidosatt konsumentens intressen. Det avgörande är att konsumenten med fog kan göra gällande att han eller hon inte har förtroende för hantverkaren personligen, t.ex. för att hantverkaren tagit betalt för arbete som inte utförts eller på annat sätt lurat konsumenten. Det kan möjligen även vara fråga om att hantverkaren inte vill kännas vid att det föreligger fel i arbetet. Den omständigheten att hantverkaren var irriterad när du reklamerade felen, utgör dock inte ett särskilt skäl som ger dig rätt att avvisa hantverkarens erbjudande om avhjälpande.

Allvarlig oskicklighet

Slutligen kan det finnas skäl för konsumenten att motsätta sig avhjälpande om hantverkaren visat allvarlig oskicklighet vid utförandet av tjänsten. Att luckorna monterats snett på väggarna och fel färgnyans valts, innebär inte att hantverkaren visat sådan markant bristande kompetens eller kunskap som innebär att avvisande av avhjälpande får ske.

Rätt till avvisande ska tolkas restriktivt

Av det du angivit i din fråga, framgår inte att hantverkaren uppenbart misskött sig. Eftersom regeln om rätt till avvisande ska tolkas restriktivt (dvs. en konsument har i normala fall inte rätt att neka hantverkaren avhjälpande) skulle jag råda dig att inte avvisa hantverkarens erbjudande om avhjälpande. Avvisar du erbjudandet utan något särskilt skäl, kan du inte åtgärda felen och i efterhand kräva hantverkaren på ersättning (eller dra av beloppet från hans faktura). Dvs. din rätt till ersättning faller bort om hantverkaren inte fått möjlighet att avhjälpa felen.

Rätt att hålla inne betalning

Du skriver att du ännu inte betalat hantverkarens faktura. Du har rätt att hålla inne betalning för den del av arbetet som är felaktigt. Dvs. med ett belopp som motsvarar felen. Det kan vara svårt att uppskatta hur mycket ett fel är värt. Men en utgångspunkt kan vara vad det kostar att avhjälpa detta på annat håll. Du får alltså inte hålla inne betalning för de delar av arbetet som är felfria då detta kan anses som att du är i dröjsmål med betalning och att du därmed begår ett avtalsbrott.


 
Tillämpliga lagrum

Vid konsumententreprenader gäller konsumenttjänstlagen. Ofta kompletteras bestämmelserna i konsumenttjänstlagen i Hantverkarformuläret (eller ABS 09/18 vid småhusentreprenader). Lagen tillåter att det görs avsteg från denna, dock endast om det är till förmån för konsumenten. Utifrån frågan framgår det inte att det avtalats om förmånligare regler än vad som följer av konsumenttjänstlagen. Varför utgångspunkten för svaret är vad som gäller enligt lagen. Tillämpliga paragrafer i konsumenttjänstlagen är:

19 § (Konsumentens rätt att hålla inne betalning): Konsumenten får hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge honom säkerhet för hans krav på grund av ett fel hos tjänsten.

20 § tredje stycket (Avhjälpande): Även om konsumenten inte kräver det får näringsidkaren avhjälpa felet, om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta och konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet

advokat-catherine-innergård

Catherine Innergård är advokat och delägare på Skill Advokater i Stockholm och är särskilt inriktad på entreprenadrätt, köprätt samt avtalsrätt. Catherine har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där hon representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag) samt bostadstvister (t.ex. avseende dolda fel). catherine@skilladvokater.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer