Hoppa till innehåll

Är du missnöjd med hantverkarens arbete? Då kan du häva avtalet

  • av
småhusentreprenad

I dessa fall kan du häva ett avtal med din hantverkare pga. byggfel

Blir renoveringen inte som du hade tänkt dig? Det är inte ovanligt att de arbeten som en hantverkare ska utföra inte blir som planerade. Det är lätt att tro att ett avtal som inte fungerar för att hantverkaren inte lever upp till dina förväntningar alltid kan hävas. Det kan vara t.ex. pga. byggfusk, byggfel, samarbetssvårigheter eller inkompetens. Men att häva ett entreprenadavtal är en av de mest ingripande påföljderna som kan göras gällande. Eftersom det innebär att avtalet inte längre kommer att fullgöras. Hävning är därför en sista utväg. Ett lättvindigt beslut om hävning kan bli en mycket dyr historia. Om hävningen saknar grund har hantverkaren nämligen rätt till skadestånd.

Vad gäller då vid hävning? När kan en konsument häva ett avtal med en hantverkare? Nedan behandlas ämnet endast översiktligt och utgör ingen fullständig redogörelse. Funderar du på att häva ett entreprenadavtal? Ta då hjälp av en advokat för en noggrann bedömning av om rätt till hävning finns eller inte. Då minimerar du risken att bli skadeståndsansvarig för obefogad/ogrundad hävning.

Vad krävs för att häva ett entreprenadavtal pga. byggfel?

Konsumenttjänstlagen när du anlitar hantverkare

När en konsument anlitar en hantverkare för husbyggen/entreprenad, renoveringar och andra typer av byggtjänster gäller konsumenttjänstlagen.

Vid entreprenad avseende småhus (dvs. uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus) används som ett komplement till konsumenttjänstlagen ofta ABS 18 (Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader 18), som är ett standardavtal utarbetat av bl.a. Konsumentverket och företrädare för byggbranschen.

Konsumenttjänstlagen är till stor del tvingande till konsumentens förmån. Vilket innebär att hantverkaren inte får ge konsumenten sämre villkor än de som finns i lagen.

En hantverkare har som huvudregel rätt att avhjälpa fel i sitt arbete. Dvs. den primära påföljden vid fel är enligt konsumenttjänstlagen avhjälpande. Prisavdrag och hävning kommer normalt endast in som sekundära påföljder. Vid misslyckat avhjälpande, eller vid endast delvis lyckat avhjälpande, är konsumenten fri att kräva andra påföljder. Det kan emellertid förekomma att prisavdrag eller hävning blir primära på så sätt att avhjälpande inte ens har påbörjats. I det fall felet inte avhjälps har konsumenten som huvudregel rätt till prisavdrag. I vissa fall bör konsumenten pga. ett fel hos tjänsten ha rätt att komma ifrån avtalet genom att häva det.

Konsumentens rätt till hävning vid fel framgår av 21 § konsumenttjänstlagen:

Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta, får konsumenten i stället häva avtalet. Detsamma gäller, om tjänsten har utförts i strid mot förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451).

Har tjänsten utförts till en del och finns det starka skäl att anta att den inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten får denne häva avtalet beträffande återstående del. Är felet sådant att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta eller utförs tjänsten i strid mot förbud enligt 27 § produktsäkerhetslagen får konsumenten i stället häva avtalet i dess helhet.

Om det redan innan tjänsten har påbörjats finns starka skäl att anta att den inte kommer att utföras utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten, får denne häva avtalet.

Bestämmelsen ger alltså rätt till hävning dels vid faktiskt fel, dels vid förväntat (anteciperat) fel. Vidare gör bestämmelsen skillnad på hävning av hela avtalet (dvs. även av arbete som redan utförts) och på hävning av endast återstående (ännu inte utfört) arbete. Frågan om hävning vid tjänst utförd i strid mot produktsäkerhetslagen berörs inte i denna redogörelse

Hävning av återstående (ännu inte utfört) arbete vid anteciperat/förväntat fel

Felet ska ha väsentlig betydelse för konsumenten 

Vid partiell hävning är den grundläggande förutsättningen för att en konsument överhuvudtaget ska ha rätt till hävning på grund av felet att detta är av väsentlig betydelse för konsumenten (s.k. enkel väsentlighet).

Väsentlighetsbedömningen ska göras ur konsumentens synvinkel. Anses kontraktsbrottet vara av betydelse för konsumenter i allmänhet kan man vanligen räkna med att det också har betydelse i det enskilda fallet. Omständigheterna kan emellertid vara sådana att kontraktsbrottet har påtaglig betydelse i det enskilda fallet utan att det framstår som betydelsefullt för beställare i allmänhet. Vid ett sådant förhållande anses kontraktsbrottet vanligen inte väsentligt, såvida inte hantverkaren har insett eller bort inse nämnda förhållande. 

Bedömningen i detta fall går ut på att avgöra den samlade prestationens kontraktsenlighet. Det är inte avgörande om det föreligger några fel eller brister i det arbete som redan har utförts. Om så skulle ha skett är det givetvis en indikation på att det kommer att föreligga ett fel i den slutliga prestationen. Vidare kan ett avtalsbrott som isolerat inte skulle utgöra ett väsentligt avtalsbrott anses väsentligt om det inträffar vid upprepade tillfällen eller i kombination med andra avtalsbrott.

Konsumenten har bevisbördan för omständigheter som medför att fel är av så väsentlig betydelse att grund för hävning föreligger.

“Starka skäl att anta”

Vid partiell hävning krävs förutom enkel väsentlighet att konsumenten gör en prognos av risken för ett framtida väsentligt fel. Det anges i bestämmelsen emellertid inget om vilka skäl som skulle kunna utgöra grund för en sådan bedömning. Som huvudregel kan sägas att för rätten att häva pga. anteciperat/förväntat fel krävs att det står klart, eller är i hög grad sannolikt, att slutresultatet kommer vara felaktigt om entreprenören får fullfölja arbetena. Exempel kan vara om utförd del av entreprenaden uppvisar påtagliga brister. Brister som entreprenören vägrar att undanröja helt eller delvis, eller om entreprenören annars har visat klar inkompetens eller ovilja att genomföra entreprenaden med ett godtagbart resultat.

”Starka skäl att anta” att en framtida händelse ska inträffa är ett relativt högt beviskrav. Vilket innebär att risken för missbedömning avseende hävning i anledning av befarat dröjsmål är betydande. 

Hävning av hela avtalet (inklusive redan utfört arbete) vid faktiskt eller anteciperat/förväntat fel

Syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat 

Vid partiell hävning (dvs. hävning av endast återstående/ännu inte utfört arbete) räcker det med enkel väsentlighet enligt ovan. Ska hävning ske av hela avtalet (dvs. även avseende redan utfört arbete) krävs det att syftet med tjänsten “i huvudsak är förfelat” (s.k. kvalificerad väsentlighet).

Vad begreppet huvudsakligen förfelat innebär framgår inte av bestämmelsen. Generellt kan sägas att hävningsrätten för ett utfört arbete kräver att resultatet i stort sett är värdelöst för konsumenten. Frågan om syftet med tjänsten är i huvudsak förfelat ska i princip bedömas från konsumentens synpunkt. Det kan tänkas att ett fel som typiskt sett är väsentligt för konsumenter i allmänhet också är väsentligt i det enskilda fallet. Det är konsumenten som har bevisbördan för omständigheter som medför att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat pga. förseningen.

Ett ytterligare krav för att häva arbete som redan är utfört är att hantverkaren insett eller bort inse att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat pga. felet (s.k. synbarhetskravet).

Detta mer kvalificerade krav på felets betydelse för konsumenten gäller emellertid inte om tjänsten endast har utförts till en “obetydlig del”. 

Hävning av hela avtalet kan även ske om det finns starka skäl att anta att det kommer att inträffa ett sådant fel som medför att konsumentens syfte med tjänsten huvudsakligen förfelas och näringsidkaren insett eller bort inse detta (anteceperat/förväntat fel).

Sammanfattning

Det händer att en konsument önskar att häva avtalet då konsumenten är missnöjd med hantverkarens arbete. Men det är inte så lätt som det låter, utan hävning ska endast användas i undantagsfall. En obefogad hävning kan nämligen medföra att konsumenten blir skadeståndsskyldig mot hantverkaren.

Av konsumenttjänstlagen framgår att en konsument vid fel i påbörjad tjänst kan:

  • Häva hela avtalet (både redan utfört arbete samt framtida arbete). Om det faktiska felet har gjort att konsumentens köp i huvudsak är förfelat (dvs. i stort sett värdelöst för konsumenten). Och hantverkaren förstått eller borde ha förstått att så är fallet. Motsvarande gäller om det finns starka skäl att anta att det kommer att inträffa ett fel (anteciperat/förväntat fel) som gör att konsumentens syfte med tjänsten i huvudsak blir förfelat.
  • Häva delar av avtalet (avseende ännu inte utfört arbete). Om det finns starka skäl att anta att det kommer inträffa ett fel av väsentlig betydelse för konsumenten (anteciperat/förväntat fel)

Läs här angående hävning av entreprenadavtal pga. hantverkarens dröjsmål/försening

advokat-catherine-innergård
Catherine Innergård är advokat och delägare på Skill Advokater i Stockholm och är särskilt inriktad på entreprenadrätt, köprätt samt avtalsrätt. Catherine har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där hon representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag) samt bostadstvister (t.ex. avseende dolda fel).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer