Hoppa till innehåll

Är hantverkaren inte klar i tid?

  • av
Då kan du häva ett avtal med din hantverkare pga. försening i arbetet.

Det är inte ovanligt att de arbeten som en hantverkare ska utföra tar längre tid än du tänkt dig. 

Det är lätt att tro att ett avtal som inte fungerar för att hantverkaren inte är klar i tid alltid kan hävas. Men att häva ett entreprenadavtal är en av de mest ingripande påföljderna som kan göras gällande. Det innebär att avtalet inte längre kommer att fullgöras. Hävning är därför en sista utväg. 

Ett lättvindigt beslut om hävning kan bli en mycket dyr historia. Om hävningen saknar grund har hantverkaren nämligen rätt till skadestånd. Vad gäller då vid hävning? När kan en konsument häva ett avtal med en hantverkare? 

Nedan behandlas ämnet endast översiktligt och utgör ingen fullständig redogörelse. 

Funderar du på att häva ett entreprenadavtal? Ta då hjälp av en advokat för en noggrann bedömning av om rätt till hävning finns eller inte. Då minimerar du risken att bli skadeståndsansvarig för obefogad/ogrundad hävning.

Vad krävs för att häva ett entreprenadavtal pga. att hantverkaren är försenad med arbetet?
Konsumenttjänstlagen när du anlitar hantverkare

När en konsument anlitar en hantverkare för husbyggen/entreprenad, renoveringar och andra typer av byggtjänster gäller konsumenttjänstlagen.

Med småhusentreprenad avses uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus.

Vid sådan entreprenad används som ett komplement till konsumenttjänstlagen ofta ABS 18 (Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader 18). Vilket är ett standardavtal utarbetat av bl.a. Konsumentverket och företrädare för byggbranschen.

Konsumenttjänstlagen är till stor del tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att hantverkaren inte får ge konsumenten sämre villkor än de som finns i lagen.

Konsumentens rätt till hävning vid försening framgår av 29 § konsumenttjänstlagen:

Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för konsumenten, får han häva avtalet. Har mer än en obetydlig del av tjänsten utförts, får konsumenten dock häva avtalet endast beträffande den del som återstår.

Även i ett sådant fall får avtalet hävas i sin helhet. Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat på grund av dröjsmålet och näringsidkaren insett eller bort inse detta.

Om det finns starka skäl att anta att det kommer att inträffa dröjsmål av väsentlig betydelse för konsumenten, får han häva avtalet i enlighet med vad som sägs i  första stycket.

Bestämmelsen ger alltså rätt till hävning dels vid faktiskt dröjsmål, dels vid förväntat (anteciperat) dröjsmål. Vidare gör bestämmelsen skillnad på hävning av hela avtalet (dvs. även av arbete som redan utförts). Och på hävning av endast återstående (ännu inte utfört) arbete.

Hävning av återstående (ännu inte utfört) arbete vid faktisk försening

Den grundläggande förutsättningen för att en konsument överhuvudtaget ska ha rätt till hävning pga. förseningen är att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för konsumenten (s.k. enkel väsentlighet).

Väsentlighetsbedömningen ska göras ur konsumentens synvinkel. Det ska alltså beaktas bl.a. vilka olägenheter som förseningen medfört för den enskilde konsumenten. Om ett sådant hävningsintresse föreligger eller inte kan bedömas mot bakgrund av olika omständigheter, bl.a. tjänstens typ/art, längden på förseningen samt omständigheterna vid avtalets ingående som ger anledning att anta att konsumenten fäst vikt vid att avtalet fullgörs vid viss tidpunkt.

Det finns inget krav på att hantverkaren har uppfattat att förseningen har väsentlig betydelse för konsumenten. Anses kontraktsbrottet vara av betydelse för konsumenter i allmänhet kan man vanligen räkna med att det också har betydelse i det enskilda fallet. Omständigheterna kan emellertid vara sådana att kontraktsbrottet har påtaglig betydelse i det enskilda fallet utan att det framstår som betydelsefullt för konsumenter i allmänhet. Vid ett sådant förhållande anses kontraktsbrottet vanligen inte väsentligt, såvida inte hantverkaren har insett eller bort inse nämnda förhållande.

Konsumenten har bevisbördan för omständigheter som medför att förseningen är av så väsentlig betydelse att grund för hävning föreligger.

Hävning av återstående (ännu inte utfört) arbete vid förväntad försening

Andra delen i konsumenttjänstlagens hävningsbestämmelsen tar sikte på hävning vid ”anteciperat” (förväntat/befarat) dröjsmål. Då krävs, utöver enkel väsentlighet, att det finns starka skäl för att konsumenten kan räkna med att arbetena inte kommer att påbörjas, fortskrida eller avlämnas vid avtalad tidpunkt. Det anges i bestämmelsen emellertid inget om vilka skäl som skulle kunna utgöra grund för en sådan bedömning. Som huvudregel kan sägas att för rätten att häva pga. anteciperat dröjsmål krävs att det står klart, eller är i hög grad sannolikt, att det kommer inträffa en väsentlig försening.

”Starka skäl att anta” att en framtida händelse ska inträffa är ett relativt högt beviskrav. Det innebär att risken för missbedömning avseende hävning i anledning av befarat dröjsmål är betydande.

Hävning av hela avtalet (inklusive redan utfört arbete) vid faktisk eller förväntad försening

Vid partiell hävning (dvs. hävning av endast återstående/ännu inte utfört arbete) räcker det med enkel väsentlighet enligt ovan. Ska hävning ske av hela avtalet (dvs. även avseende redan utfört arbete) krävs det att syftet med tjänsten “i huvudsak är förfelat” (s.k. kvalificerad väsentlighet).

Vad begreppet huvudsakligen förfelat innebär framgår inte av bestämmelsen. Generellt kan sägas att hävningsrätten för ett utfört arbete kräver att resultatet i stort sett är värdelöst för konsumenten. Ett exempel kan vara att konsumenten beställt tjänsten med sikte enbart på ett visst tillfälle och att tjänsten inte har blivit klart till detta. Frågan om syftet med tjänsten är i huvudsak förfelat ska i princip bedömas från konsumentens synpunkt. Det kan tänkas att ett fel som typiskt sett är väsentligt för konsumenter i allmänhet också är väsentligt i det enskilda fallet. Det är konsumenten som har bevisbördan för omständigheter som medför att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat pga. förseningen.

Ett ytterligare krav för att häva arbete som redan är utfört är att hantverkaren insett eller bort inse att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat pga. dröjsmålet (s.k. synbarhetskravet).

Detta mer kvalificerade krav på dröjsmålets betydelse för konsumenten gäller emellertid inte om tjänsten endast har utförts till en “obetydlig del”.

Hävning av hela avtalet kan även ske om det finns starka skäl att anta att det kommer att inträffa en sådan försening som medför att konsumentens syfte med tjänsten huvudsakligen förfelas och hantverkaren insett eller bort inse detta.

Sammanfattning

Det händer att en konsument som köper en tjänst av en hantverkare önskar att häva avtalet då hantverkaren är försenad med arbetet. Men det är inte så lätt som det låter, utan hävning ska endast användas i undantagsfall. En obefogad hävning kan nämligen medföra att konsumenten blir skadeståndsskyldig mot hantverkaren.

Av konsumenttjänstlagen framgår att en konsument vid hantverkarens försening kan:

  • Häva hela avtalet (dvs. både redan utfört arbete samt framtida arbete) om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat. Dvs. att resultatet till följd av en faktisk försening i stort sett är värdelöst för konsumenten och hantverkaren förstått eller borde ha förstått att så är fallet. Samma gäller om det finns starka skäl att anta att det kommer att inträffa en försening (förväntad försening). En försening som gör att syftet med tjänsten i huvudsak blir förfelat.
  • Häva delar av avtalet (dvs. avseende ännu inte utfört arbete) om den faktiska förseningen är av väsentlig betydelse för konsumenten.
  • Häva delar av avtalet (dvs. avseende ännu inte utfört arbete) vid förväntad försening om det finns starka skäl att anta att det kommer inträffa en väsentlig försening.

Är du missnöjd med hantverkarens arbete? Läs vår artikel här om att häva avtal pga byggfel

advokat-catherine-innergård
Catherine Innergård är advokat och delägare på Skill Advokater i Stockholm och är särskilt inriktad på entreprenadrätt, köprätt samt avtalsrätt. Catherine har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där hon representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag) samt bostadstvister (t.ex. avseende dolda fel).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer