Hoppa till innehåll

Får jag ta tillbaka värmepumpen?

  • av
En värmepump har sålts till en kund. Kunden har emellertid inte betalat för värmepumpen efter leverans. Får man ta tillbaka den installerade värmepumpen hos kunden?

 

Fråga

Som ett led i en omfattande renovering har jag sålt en värmepump till en kund. Längst ner på kundens faktura har jag skrivit ”Äganderättsförbehåll: Alla varor är leverantörens egendom till dess full betalning erlagts”. Kunden har efter leverans inte betalat fakturan. Kan jag åka hem till kunden, montera loss värmepumpen och ta tillbaka den?

Svar

Återtagandeförbehåll (ibland även kallat äganderättsförbehåll eller ägarförbehåll) är säljarens rätt att, under vissa förutsättningar, ta tillbaka en vara om köparen inte betalat varan i tid. Detta ger alltså säljaren en bättre säkerhet för sin betalning. Ett giltigt återtagandeförbehåll ger också säljaren skydd mot köparens borgenärer. Varan skyddas alltså vid utmätning men även att denna inte kommer att ingå i konkursboet om köparen går i konkurs.

Som huvudregel har säljaren inte rätt att häva köpet efter att köparen fått varan i sin besittning. Detta gäller dock inte om parterna avtalat om ett giltigt återtagandeförbehåll. Har säljaren inte ett giltigt förbehåll kan denne bara kräva dröjsmålsränta vid köparens dröjsmål med betalning. 

En säljare kan inte ensidigt göra ett förbehåll om återtagande

Ett första krav för att göra gällande ett återtagandeförbehåll är alltså att det avtalats mellan parterna. Du skriver att återtagandeförbehållet anges på fakturan. En skrivning på fakturan om att säljaren förbehåller sig rätten till varan tills den är fullt betald är inte ovanlig. Den är tyvärr inte giltig om köparen inte samtyckt till förbehållet (det vill säga en säljare kan inte ensidigt göra ett förbehåll om återtagande). Om förbehållet endast framgått av din faktura, utgör det alltså inte ett avtalsvillkor. För att ett återtagandeförbehåll ska vara giltigt krävs även att förbehållet har ställts upp innan, eller senast samtidigt med att, varan överlämnades till köparen.

För att ett återtagandeförbehåll ska vara giltigt mot köparens borgenärer, måste förbehållet innebära ett förbud för köparen att förfoga över varan. Förbehållet är till exempel inte giltigt om köparen, trots att full betalning inte skett, haft rätt att inmontera varan i ett hus eller om varan är avsedd att säljas vidare. Har varan tillförts en fastighet eller byggnad gäller som huvudregel inte längre återtagandeförbehållet. Även av denna anledning föreligger i ditt fall inte ett giltigt återtagandeförbehåll. Skulle köparen bryta mot förbudet att förfoga över varan, riskerar köparen att göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande.

Att ta tillbaka varan utan köparens tillåtelse kan vara brottsligt

Utöver att ovanstående förutsättningar ska vara uppfyllda, uppställs ytterligare krav på återtagandeförbehåll och i vilka fall de kan göras gällande. Vilka krav och villkor detta är beror bland annat på om köpet är ett avbetalningsköp (det vill säga ett köp där betalningen ska erläggas i särskilda poster) eller om köpesumman ska erläggas i ett och samma belopp efter leverans (en efterskottsbetalning), samt om det handlar om ett kommersiellt förhållande (det vill säga mellan näringsidkare) eller ett konsumentförhållande.

Ett giltigt återtagandeförbehåll innebär dock inte att säljaren mot köparens vilja har rätt att återta varan. Om säljaren åker hem till köparen och tar tillbaka varan utan köparens tillåtelse, kan detta vara brottsligt.

Säljaren kan vända sig till Kronofogden med begäran om att återta varan

Om köparen inte protesterar eller bestrider betalningsansvar, kan säljaren, som huvudregel, i stället vända sig till Kronofogden med begäran om att återta varan (i annat fall är det domstol som gäller). För att Kronofogden ska kunna agera, krävs att ett antal kriterier är uppfyllda. Det finns ansökningsblanketter på Kronofogdens hemsida med närmare information om detta. I det fall köparen bestrider ansökan, kommer inte Kronofogden kunna gå vidare med denna. Säljaren kommer då erbjudas möjligheten att få ärendet överlämnat till domstol för rättslig prövning.

Anlita en kunnig och erfaren jurist

I ditt fall föreligger inte ett giltigt återtagandeförbehåll. Dels då ni till synes inte avtalat om detta (i vart fall inte innan leverans), dels då kunden haft rätt att förfoga över värmepumpen och även monterat in den i huset varför den nu utgör ett så kallat fastighetstillbehör. Det som återstår för dig att göra är att eventuellt skicka ett kravbrev eller ytterst att antingen ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden med betalningskrav eller, i det fall fakturan är bestridd, vända dig till domstol.

Vår erfarenhet är att det i längden sparar både tid och pengar att anlita en kunnig och erfaren jurist inom området innan man väljer att ansöka om stämning. Ett kravbrev från en advokatbyrå väger ofta tyngre än ett brev från hantverkaren själv.

advokat-catherine-innergård
Catherine Innergård är advokat och delägare på Skill Advokater i Stockholm och är särskilt inriktad på entreprenadrätt, köprätt samt avtalsrätt. Catherine har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där hon representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag) samt bostadstvister (t.ex. avseende dolda fel).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer