Hoppa till innehåll

Hantverkarens rätt att avhjälpa fel i konsumententreprenader

  • av
Att det kan bli fel i hantverkarens arbete är i sig inget konstigt, särskilt vid större renoveringar. Även en skicklig hantverkare kan begå misstag. En konsument har rätt att begära avhjälpande av (nästan) alla fel i en hantverkares arbete. Men hantverkaren har också en rätt att avhjälpa reklamerade fel trots att konsumenten inte kräver det. T.o.m. som huvudregel mot konsumentens vilja. Avhjälpande är ofta mer ekonomiskt fördelaktigt för hantverkaren än alternativet att låta konsumenten avhjälpa felet på hantverkarens bekostnad. Men vad ska du som hantverkare tänka på, i termer av tidsfrister, när du vill använda din avhjälpanderätt enligt 20 § konsumenttjänstlagen?

Det finns två tidsfrister som en hantverkare måste förhålla sig till om denne vill behålla sin avhjälpanderätt.

För det första måste hantverkaren erbjuda avhjälpande ”utan uppskov”, dvs. ”genast”, efter det att reklamationen kommit hantverkaren till handa. Att ”genast” underrätta konsumenten innebär inte att detta måste ske ”omedelbart”. Hantverkaren har rätt till visst rådrum, t.ex. för att undersöka om det faktiskt föreligger fel eller med beaktande av tillgång till material och reservdelar.

För det andra måste hantverkaren avhjälpa felet ”inom skälig tid” efter det att konsumenten gett hantverkaren tillfälle till detta. ”Skälig tid” kan variera beroende på felets art och omfattning. Vad som ska anses som ”skälig tid” får därför bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Till normal tidsåtgång ska även läggas tid som beror på bl.a. yttre omständigheter och force majeure-händelser. Hänsyn till konsumentens intresse har viss prioritet. Därför ska hantverkaren i princip påbörja avhjälpande omgående efter att hantverkaren har getts tillfälle till detta. Kan entreprenaden utan större inskränkning användas för sitt ändamål bör konsumenten få godta rimligt dröjsmål pga. tillfällig tidsbrist.

En tumregel som ibland används är två månader. Detta är även den frist som anges som huvudregel i ABS 09/ABS 18 (entreprenadkontrakt som används vid småhusentreprenader) för entreprenörens avhjälpande av fel noterade i slutbesiktningen. Det är därför rimligt att utgå från att två månader är den frist som gäller om det varken föreligger skäl för kortare eller längre tid. 

Tidpunkt bestäms med utgångspunkt från båda parters behov

Fristen ”skälig tid” räknas från att konsumenten gett hantverkaren tillfälle till avhjälpande. Konsumenten kan emellertid inte begära att ensam få bestämma tidpunkten för avhjälpande. Hantverkaren måste, med hänsyn till andra uppdrag, få möjlighet att planera sitt arbete på ett rationellt sätt. Tidpunkten bör därför bestämmas med utgångspunkt i båda parters behov och önskemål, och konsumenten bör ange i vart fall två-tre alternativa tider.

Om avhjälpande inte lyckas vid första försöket får hantverkaren som huvudregel ytterligare en chans att avhjälpa om hantverkaren erbjuder det. Även det andra avhjälpandet ska då ske inom ”skälig tid”. ”Skälig tid” vid det andra avhjälpandet kan komma att anses kortare än vid det första eftersom bedömningen ska ske utifrån konsumentens situation. Efter två misslyckade avhjälpandeförsök har konsumenten som utgångspunkt rätt att avvisa ytterligare erbjudande.

Hantverkarens bevisbörda

Det är du som hantverkare som har bevisbördan för att du lämnat ett erbjudande om avhjälpande till konsumenten. Var därför tydlig i din kommunikation med konsumenten. Se till att dokumentera allt noggrant i skrift, dvs. bl.a. att du lämnat ett avhjälpandeerbjudande och att detta skett ”utan uppskov”. Om konsumenten tackar nej till ditt erbjudande, dokumentera även detta eftersom du som huvudregel kan gå helt fri från ansvar för avhjälpandekostnaderna om det visar sig att konsumenten orättfärdigt avvisat ditt erbjudande.

advokat-catherine-innergård
Catherine Innergård är advokat och delägare på Skill Advokater i Stockholm och är särskilt inriktad på entreprenadrätt, köprätt samt avtalsrätt. Catherine har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där hon representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag) samt bostadstvister (t.ex. avseende dolda fel).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer