Hoppa till innehåll

Fakturan från hantverkaren är ”saltad” och otydlig – kan jag kräva specificerad räkning?

  • av

Fråga

Jag har fått en faktura från ett byggbolag som renoverat mitt badrum.

Vi avtalade om fast pris för arbete om 150 000 kr. För materialet skulle hantverkaren fakturera självkostnadspris med påslag om 12 %. Under badrumsrenoveringens gång beställde jag några mindre extraarbeten.

När jag sedan fick fakturan stod det endast ” Fast pris badrum 150 000”, ”Material 25 000 kr”, och ”ÄTA-arbeten 13 200 kr”. Jag tycker det som fakturerats för materialkostnaderna och extraarbetena verkar saltat.

Jag har därför bett om att få se inköpskvitton eller åtminstone en materiallista. Hantverkaren har sagt att jag inte har rätt till en sådan redovisning eftersom vi inte avtalat om detta i förväg. Vidare säger han att det oavsett är för sent att kräva detta nu.

Jag har även ifrågasatt debiteringen för ”ÄTA-arbeten 13 200 kr”. Hantverkaren har då sagt att det rör sig om 24 timmars arbete á 550 kr. Kan jag kräva en mer specificerad faktura än så?

När det gäller de fasta arbetskostnaderna om 150 000 kr har hantverkaren sagt att eftersom priset är fast så behöver han inte lämna ut någon specifikation.

Jag misstänker saltad faktura och har inte lust att betala för överdebiteringar. Kan jag vägra att betala fakturan?

Svar

Hej,

Tack för dina frågor. Jag besvarar dem nedan i tur och ordning.

Rätt att begära specificerad räkning

När privatpersoner anlitar hantverkare gäller konsumenttjänstlagen. Lagen är tvingande till konsumentens fördel. Det innebär att avtal som ger konsumenten sämre villkor än vad lagen anger inte är giltiga.

Enligt konsumenttjänstlagen har hantverkaren en skyldighet att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning (40 § konsumenttjänstlagen). En konsument är alltså inte bunden av ett avtalsvillkor där konsumenten på förhand har avsagt sig rätten att erhålla en specificerad räkning. I ditt fall innebär detta att hantverkaren inte kan neka dig en specificerad räkning under anförandet av att ni inte avtalat om detta på förhand.

Hantverkaren har även sagt att du kommit med din begäran avseende specificerad räkning för sent. Lagtexten anger inte någon bestämd tidpunkt inom vilken en konsument har rätt att begära specificerad räkning. Sådan behöver därför inte begäras omgående eller inom viss tid. Däremot kan man inte dröja hur länge som helst med att framställa en sådan begäran. Eftersom det så småningom kan bli förenat med orimliga svårigheter för hantverkaren att upprätta en sådan. En konsument kan därför så småningom förlora sin rätt till specificerad räkning genom att förhålla sig passiv. I din fråga framgår inte i vilket skede du begärt specificerad räkning. Det framstår som att detta skett i nära anslutning till att du erhöll fakturan och eller/förfallodagen. Du har därför under alla omständigheter rätt att få ut specificerad räkning. Dvs. din hantverkare har inte rätt i att neka dig en sådan under anförandet att du framställt begäran för sent.

Specificerad räkning vid fast pris (för att bedöma om tjänsten utförts avtalsenligt)

Av den specificerade räkningen ska konsumenten kunna bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I lagtexten framgår dock inte i detalj de krav som ställs på en specificerad räkning i det enskilda fallet. Bestämmelsen innebär att konsumenten ska kunna utläsa vilket slags arbete som utförts, vilka åtgärder som vidtagits och vad för slags material som använts. Specifikationen är främst avsedd för att göra det möjligt för konsumenten att bedöma om tjänsten har utförts avtalsenligt. Detta gäller även om fast pris avtalats, dvs. hantverkaren måste redovisa så mycket att konsumenten kan se att denne fått vad parterna avtalat om. Vid fast pris krävs dock inte att det framgår hur priset beräknats.

Du har alltså rätt att få en specificerad räkning även avseende arbetet som utförts till fast pris. Vilket motiveras av att du har rätt att kontrollera om tjänsten utförts i enlighet med avtal. Av räkningen behöver dock inte framgå hur priset beräknats.

Specificerad räkning vid arbete på löpande räkning (för att bedöma om tjänsten utförts avtalsenligt och att priset är skäligt)

Vad gäller arbeten som utförts på löpande räkning måste det av räkningen också framgå hur priset har beräknats. Underlaget ska ha sådan nivå att du som konsument kan bedöma om priset är skäligt/rimligt för det arbete som har utförts. Det krävs alltså en detaljerad och konkret redovisning, så att konsumenten kan göra en bedömning av rimligheten i arbetstid och uppgifter.

I ditt fall har hantverkaren, vad gäller ÄTA-arbeten på löpande räkning, endast angett hur många timmar som gått åt och priset per timme. Specifikationen din hantverkare lämnat gör det inte möjligt för dig att räkna ut om priset är skäligt. Du har därför rätt att kräva att det av hantverkarens underlag även ska framgå vilka arbetsmoment som utförts och hur tiden fördelats på respektive arbetsmoment.

Specificerad räkning avseende materialkostnader

Har fast pris för materialkostnader avtalats, måste hantverkaren ändå redovisa materialet så att konsumenten kan kontrollera om denne fått det som avtalats om.

I det fall material köpts in på löpande räkning (som i ditt fall) ska hantverkaren utöver att redovisa materialet även redovisa hur priserna beräknats. Du har med hantverkaren avtalat om självkostnadspris plus påslag. Du har därför rätt att se vad hantverkaren verkligen betalat och kan då begära att få ta del av de betalda originalfakturorna/inköpskvittona.

Rätt att hålla inne betalning

En konsument har rätt att vänta med betalning till dess att konsumenten fått en specificerad räkning. Det gäller under förutsättning att denna begärts ”i tid” (41 § konsumenttjänstlagen), dvs. fakturan förfaller inte till betalning förrän konsumenten fått den specificerade räkningen. I din fråga framgår inte om du begärt specificerad räkning före eller efter fakturans förfallodag. Jag kan därför inte kan svara på om du har rätt att hålla inne betalningen.

Har du begärt specificerad räkning först efter förfallodagen, och du trots det väljer att hålla inne betalningen, är du i dröjsmål med betalningen (vilket är ett kontraktsbrott). Hantverkaren har då rätt att kräva dig på dröjsmålsränta. Även om det vore så att du begärt specificerad räkning efter förfallodagen – och därför är skyldig att betala innan du fått räkningen – är hantverkaren oavsett skyldig att sända en specificerad räkning till dig. Du har i en sådan situation alltså rätt till specificerad räkning. Dock inte rätt till en förlängd betalningsfrist om begäran framställs för sent/inte ”i tid”.

advokat-catherine-innergård
Catherine Innergård är advokat och delägare på Skill Advokater i Stockholm och är särskilt inriktad på entreprenadrätt, köprätt samt avtalsrätt. Catherine har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där hon representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag) samt bostadstvister (t.ex. avseende dolda fel).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer