Hoppa till innehåll

Vad gäller vid reklamation av hantverkartjänster och småhusentreprenader?

  • av

Fråga

Jag har byggt ett hus till en beställare (privatperson). Kunden säger nu att det finns massa fel i arbetet och vill reklamera husbygget. Slutbesiktningen godkändes för ca 3 år sedan. Det som beställaren nu säger utgör fel är sådant som redan slutbesiktigats. Beställaren säger att hon enligt lag har 10 år på sig att reklamera. Det låter helt fel, tycker jag. Vad gäller?

Svar

Hej,

Tack för din fråga.

Konsumenttjänstlagen gäller när du som näringsidkare utför hantverkartjänster och småhusentreprenader åt en privatperson (konsument).

Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Detta innebär att det inte är möjligt att avtala om strängare reklamationsregler än vad som följer av lagen. T.ex. genom att föreskriva oskäligt kort tid för reklamation, att förkorta preskriptionstiden eller kräva att reklamationen ska vara formbunden på visst sätt.

Preskriptionstid/Absolut reklamationsfrist

När beställaren säger att hon har 10 år på sig att reklamera, blandar hon troligtvis ihop det med den s.k. preskriptionstiden. Av konsumenttjänstlagen framgår nämligen att det finns yttersta gränser för reklamation (preskription). Som huvudregel får reklamation inte ske senare än 3 år efter det att arbetet blev klart. Har entreprenören handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, får reklamation alltid ske inom 10 år efter det att arbetet avslutades. När det gäller arbeten på byggnader, mark och andra fasta saker har konsumenten reklamationsrätt upp till 10 år efter det att uppdraget avslutades (17 § konsumenttjänstlagen). Vid småhusentreprenader där det skett en slutbesiktning, är den yttersta gränsen 10 år efter det att småhusentreprenaden godkändes (61 § konsumenttjänstlagen). De lagstadgade tidsfristerna gäller om ingen längre frist följer av garanti eller liknande utfästelse.

Preskriptionstiden och reklamationsfristen är dock två olika tidsgränser som inte ska blandas ihop.

Reklamationsfristen

I konsumenttjänstlagen finns en tidsgräns för hur sent man kan reklamera en tjänst. Reklamation ska enligt huvudregeln ske inom ”skälig tid” efter att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet.

Sker reklamationen inom 2 månader efter det att konsumenten märkt felet ska reklamationen alltid anses ha skett i rätt tid (17 § konsumenttjänstlagen). Detta är alltså en “hjälpregel” som innebär att om konsumenten märker felet efter 5 månader har konsumenten alltså ytterligare 2 månader på sig att reklamera, dvs. totalt 7 månader. 

Viktigt att notera är att reklamationsskyldigheten inte enbart uppkommer när konsumenten märkt felet. Fristen börjar nämligen löpa redan när konsumenten “borde ha märkt felet”.

Följden av en sen reklamation är att konsumenten inte har rätt att göra gällande felet.

Vid småhusentreprenader, behöver emellertid reklamation inte alls göras i fråga om fel som har antecknats i ett besiktningsutlåtande. Reklamation behöver inte heller göras avseende fel som har påtalats av beställaren inom 6 månader från slutbesiktningen (61 § konsumenttjänstlagen).

Sammanfattningsvis

Reklamation ska alltid (med vissa undantag vid småhusentreprenader enligt ovan) ske inom ”skälig tid” efter det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet. I praktiken innebär detta att reklamationsrätten i de flesta fall har gått förlorad långt före den yttersta gränsen (preskriptionstiden) passerat eftersom konsumenten oftast märkt, eller anses borde ha märkt, felet långt före och därför borde ha reklamerat vid den tidpunkten. Det finns alltså dubbla tidsgränser; en reklamationsfrist och en preskriptionsfrist. Reklamation ska ske både inom ”skälig tid” efter det att man har märkt eller borde ha märkt felet (reklamationsfrist) och inom ett visst specifikt antal år (se ovan) efter det att entreprenörens uppdrag avslutades (preskriptionsfrist). Vid småhusentreprenader kan, enligt ovan, andra regler komma att gälla.

Det som är avgörande i ditt fall, är alltså om beställaren märkt eller borde ha märkt felen tidigare. I sådana fall borde reklamation skett vid en tidigare tidpunkt. Du anger inte vad felen består i. Detta innebär att vi inte kan uttala oss huruvida beställaren i just ditt fall reklamerat i skälig tid eller inte. Rör det sig om olika fel, kan det även vara så att reklamationsfristen för felen bedöms på olika sätt.

Tänk även på att din rätt att invända att beställaren reklamerat för sent kan gå förlorad, om du inleder förhandlingar med beställaren utan att anmärka något om att reklamation skett för sent. Avgörande betydelse läggs då vid om du genom ditt uppträdande har gett beställaren särskild anledning att tro att du avstått från att göra invändning om sen reklamation. 

Vi hoppas denna generella beskrivning av vad som gäller enligt lag, ger dig viss vägledning.

skill advokater

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer