Hoppa till innehåll

Kan jag bli av med bostadsrätten om jag inte är permanent bosatt och folkbokförd där?

  • av

Fråga

Hej,

I höstas köpte jag en bostadsrätt i Stockholm och fick tillträde till denna i början av året.

Jag har inte folkbokfört mig på adressen eftersom jag och familjen bor i en annan stad. För närvarande har vi inte heller för avsikt att bosätta oss i lägenheten. Planen är i stället att genomföra flytten om några år.

Ordföranden i föreningen har nu, på styrelsens vägnar, mailat mig och sagt att styrelsen häromdagen av en granne fick reda på att jag inte planerade att skriva mig på lägenheten och att detta bryter mot föreningens stadgar. Ett villkor för medlemskap i föreningen enligt stadgarna är nämligen att bostaden ska utgöra medlemmens huvudsakliga boende och att man är folkbokförd i bostadsrätten.

Ordföranden har också påpekat att i ansökan om medlemskap så förband jag mig att iaktta det som stod i föreningens stadgar. Ordföranden har skrivit att jag måste folkbokföra mig på bostaden omgående och ha mitt huvudsakliga boende där. Gör jag inte det bryter medlemskapet mot stadgarna och kommer att sägas upp. Kan föreningen verkligen säga upp mitt medlemskap och vräka mig pga. det?

Svar

Hej,

Tack för din fråga.

Det är mer regel än undantag att bostadsrättsföreningars stadgar innehåller ett krav på permanent bosättning. Att föreningar endast vill ha permanent boende i fastigheten syftar till att skapa en samverkan mellan medlemmarna inte bara ekonomiskt utan även praktiskt. Föreningar är måna om att alla uppvisar engagemang och hjälper till i syfte att skapa en välskött och trivsam förening samt boendemiljö. Kravet syftar även till att förhindra köp i spekulativt syfte samt motverka andrahandsuthyrningar.

Bostadsrätt

En bostadsrättslägenhet innehas med bostadsrätt, vilket är en form av nyttjanderätt. Nyttjanderätten är obegränsad i tiden och likställs i mångas ögon med äganderätt till själva lägenheten. Om en bostadsrättshavare inte sköter sig kan emellertid nyttjanderätten till lägenheten, precis som en hyresrätt, under vissa omständigheter förverkas. Om nyttjanderätten är förverkad kan bostadsrättshavaren sägas upp till avflyttning.

Styrelsen kan emellertid inte säga upp bostadsrättshavaren hur som helst. I bostadsrättslagen anges de nio grunder som en bostadsrättförening kan åberopa för att förverka bostadsrätten. Det är inte i sig tillräckligt att någon av förverkandegrunderna föreligger. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.

Bosättningskrav

Det nu framförda kravet om att du måste vara huvudsakligen bosatt i lägenheten och folkbokförd där ingår inte bland de i lagen uppräknade förverkandegrunderna. Däremot finns ett bosättningskrav i stadgarna. Föreningen kan alltså vägra medlemskap för den som inte avser att permanent bosätta sig i lägenheten. Frågan är om föreningen även kan säga upp ett redan beviljat medlemskap vid brott mot bosättningskravet.

I 7 kap. 18 § punkt 7 i bostadsrättslagen anges att en grund för förverkande av bostadsrätten är om ”bostadsrättshavaren inte fullgör en skyldighet som går utöver det han eller hon ska göra enligt denna lag, och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs”. För att få sin bostadsrätt förverkad enligt punkt 7 krävs alltså ett brott mot exempelvis stadgarna och att det är av ”synnerlig vikt” för föreningen att den enskilda bestämmelsen följs.

Sammanfattning

Utifrån den information som framgår av din fråga är min bedömning att det inte är av synnerlig vikt för föreningen att du uppfyller bosättningskravet i stadgarna. Föreningen har således inte rätt att förverka bostadsrätten.

Om föreningen vill säga upp dig måste detta ske skriftligen och inom viss tid (i ditt fall tre månader från den dag de fick reda på att du bryter mot stadgarna). Sker inte detta förlorar föreningen sin rätt att säga upp dig.

Om du bestrider förverkandet, får föreningen vända sig till tingsrätten för att få frågan prövad. Om tingsrätten godkänner föreningens begäran om förverkande innebär det att du måste flytta från lägenheten.

___

Observera att annat, avseende t.ex. tidsfrister och förfarandet vid uppsägningen, kan gälla vid andra uppsägningsgrunder än den i frågan aktuella.

Relevanta lagregler i fråga om förverkande finns i 7 kap. 18-30 §§ bostadsrättslagen.

advokat-catherine-innergård
Catherine Innergård är advokat och delägare på Skill Advokater i Stockholm och är särskilt inriktad på entreprenadrätt, köprätt samt avtalsrätt. Catherine har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där hon representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag) samt bostadstvister (t.ex. avseende dolda fel).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer