Hoppa till innehåll

Hantverkarens avrådandeplikt (skyldighet att avråda från icke fackmässigt utförande)

  • av
Hantverkares avrådandeplikt

Fråga

Hej,

Jag har gjort renoveringsarbeten för en privatperson i hans hem, bl.a. installerat köket och gjort olika speciallösningar som han önskade.
Han ville jag skulle göra speciallösningar som innebar att jag frångick monteringsanvisningarna. Jag sa till honom flera gånger på plats att det inte var fackmannamässigt att göra som han bad om. Men han krävde ändå att jag skulle utföra monteringen på det sätt han ville ha det och jag gick med på det. Efter arbetet var klart, kallade han in en besiktningsman. Besiktningsmannen sa såklart att lösningarna inte var fackmannamässiga.

Nu vill kunden inte betala och förnekar helt att jag ska ha avrått kunden från lösningarna. Tvärtom, kunden påstår till och med att lösningarna varit förslag från min sida! Vad ska jag göra? Det var ju kunden som ville ha det på detta sättet!

Svar

Hej Kalle,

Vilken tråkig situation du hamnat i.

Konsumenttjänstlagen gäller när du utför arbeten åt en konsument. De rättsliga utgångspunkterna är följande:

  • Arbetet ska utföras fackmässigt. Alltså, är det ett icke fackmässigt utförande på arbetet anses arbetet som felaktigt. Fackmässighet innebär att arbetet ska utföras på ett sådant sätt som vanligtvis kan förväntas av en normalt skicklig, kunnig och seriös fackman. Det innebär bl.a. att hantverkaren ska följa gällande branschregler och monteringsanvisningar. Det spelar ingen roll om konsumenten instruerat hantverkaren att konsumenten vill ha arbetet utfört på ett sätt som strider mot fackmässighet – hantverkaren bär som huvudregel ändå ansvaret för sådana fel.
  • För att undgå felansvar måste hantverkaren avråda konsumenten från att utföra arbetet på det sätt som konsumenten vill om det anses vara ett icke fackmässigt utförande. Med andra ord; hantverkaren bär, när denne inte avrått från utförandet, ansvaret för felet. Det är hantverkaren som har bevisbördan för att avrådandeskyldigheten uppfyllts. Som hantverkare som arbetar mot konsumenter är det alltså mycket viktigt att alltid ha avrådan tydlig och skriftlig. Den får gärna vara undertecknad eller skriftligen bekräftad av konsumenten.
 
Avrådandeplikt

Utifrån din fråga, förstår jag det som att du muntligen avrått konsumenten från icke fackmässigt utförande; något konsumenten nu förnekar ska ha skett. Kan du inte bevisa att du uppfyllt din avrådandeplikt, är alltså risken hög att det anses föreligga fel i det utförda arbetet och att du inte får fullt betalt.

Konsumentens rätt att hålla inne betalning

Konsumenten har rätt att hålla inne betalning för den del av arbetet som är felaktig. Däremot kan det vara svårt att uppskatta hur mycket ett fel är värt. Men en utgångspunkt kan vara vad det kostar att avhjälpa detta på annat håll. Håller konsumenten inne betalning för de delar av arbetet som är felfria, är konsumenten i dröjsmål med betalning och begår därmed ett avtalsbrott.

Hantverkarens rätt att avhjälpa

Konsumenten har rätt att kräva att felet avhjälps. Men utifrån din fråga verkar det inte som konsumenten krävt detta utan han vill istället ha ett prisavdrag.  Du har dock rätt att avhjälpa felet, givet att du erbjudit dig detta ”utan uppskov” efter att du fått reklamationen och avhjälpandet sker ”inom skälig tid” efter det att konsumenten givit dig tillfälle till detta (läs mer här). Nekar konsumenten dig din avhjälpanderätt, har han som huvudregel inte rätt att få prisavdrag på fakturan (eller begära ersättning) pga. felet.

Jag hoppas att det gav svar på din fråga. 

advokat-catherine-innergård
Catherine Innergård är advokat och delägare på Skill Advokater i Stockholm och är särskilt inriktad på entreprenadrätt, köprätt samt avtalsrätt. Catherine har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, hantverkar- och byggnadstvister (där hon representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag) samt bostadstvister (t.ex. avseende dolda fel).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer