Hoppa till innehåll

Har jag reklamerat fuskbygget i ”skälig tid”?

  • av

Fråga

Jag har anlitat hantverkare. När det stora bygget var klart tyckte jag det såg ut som ett fuskbygge har skett. Jag anlitade därför en besiktningsman som efter besiktningen mailade en kopia på ”slutbesiktningsutlåtande” till både mig och hantverkaren. I utlåtandet stod det att vissa delar i huset var ”icke fackmässigt utförda”. Efter det har varken jag eller hantverkaren hört av oss till varandra. När det gått 4 månader betalade jag därför ett annat byggbolag att fixa till fuskbygget. Det kostade mig nästan 52 000 kr! Jag mailade den första hantverkaren och krävde att han skulle betala mig 52 000 kr. Hantverkaren svarade då med detta mail:

”Jag kommer inte betala dig något för du har inte hört av dig att något är fel i bygget. Enligt lagen måste man som konsument reklamera i tid. Du hör av dig 4 månader efter att besiktningsmannen mailade oss; det är absolut för sent!”.

Har hantverkaren rätt? Tack på förhand!

 

Svar

Det stämmer att en konsument ska reklamera inom ”skälig tid” efter att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet. Sker reklamationen inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska detta alltid anses ha skett i rätt tid. Därutöver finns i samma paragraf några ytterligare bestämmelser där längre reklamationstid gäller. Vid småhusentreprenader gäller ytterligare regler. Utifrån din fråga är det oklart om det rör sig om en “vanlig” byggtjänst eller småhusentreprenad. I samma paragraf står det även att om reklamation “lämnats in för befordran med post eller avsänts på annat ändamålsenligt sätt, anses reklamation ha skett när detta gjordes”.

I aktuellt fall menar hantverkaren att du inte reklamerat i tid och att han därför inte behöver ersätta dig för avhjälpandekostnaderna. Såsom jag förstår det, tycker hantverkaren att skälet till att du inte ska anses ha reklamerat i tid vara att du inte uttryckligen samt i eget namn har underrättat honom om att du anser att arbetet är felaktigt. Hantverkaren har dock fel. Fel som har tagits upp i ett utlåtande från slutbesiktning och tillställts hantverkaren genom besiktningsmannen behöver inte reklameras särskilt. Vid småhusentreprenad framgår av 61 § att konsumenten inte behöver göra en reklamation i fråga om fel som har antecknats i ett slutbesiktningsutlåtande.

Du har därför reklamerat i skälig tid. Hantverkaren har inte erbjudit sig att avhjälpa felet. Varför du har rätt att få detta avhjälpt via annan entreprenör på hantverkarens bekostnad.

Tillämpliga lagrum

Vid konsumententreprenader gäller konsumenttjänstlagen. Ofta kompletteras bestämmelserna i konsumenttjänstlagen i Hantverkarformuläret (eller ABS 09/18 vid småhusentreprenader). Lagen tillåter att det görs avsteg från denna, dock endast om det är till förmån för konsumenten. Utifrån frågan framgår det inte att det avtalats om förmånligare regler än vad som följer av konsumenttjänstlagen. Varför utgångspunkten för svaret är vad som gäller enligt lagen.

Tillämpliga paragrafer i konsumenttjänstlagen är:

17 § 1-3 stycket (Reklamation)

Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år. I fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Har näringsidkaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, får reklamation alltid ske inom tio år efter det att uppdraget avslutades. Har meddelande om reklamation lämnats in för befordran med post eller avsänts på annat ändamålsenligt sätt, anses reklamation ha skett när detta gjordes.

61 § (Reklamation vid småhusentreprenad)

Av 17 § framgår att en konsument som vill åberopa att tjänsten är felaktig skall underrätta näringsidkaren om detta (reklamation). Vid en småhusentreprenad gäller att reklamation inte behöver göras i fråga om fel som 1. har antecknats i ett besiktningsutlåtande enligt 56 §, eller 2. har påtalats av konsumenten enligt 60 § 3. Om det vid småhusentreprenad har gjorts en slutbesiktning enligt 53 §, får reklamation enligt 17 § första stycket inte göras senare än tio år efter det att småhusentreprenaden har godkänts enligt 56 § andra stycket, såvida inte annat följer av garanti eller liknande utfästelse.

advokat-catherine-innergård
Catherine Innergård är advokat och delägare på Skill Advokater i Stockholm och är särskilt inriktad på entreprenadrätt, köprätt samt avtalsrätt. Catherine har lång erfarenhet av att framgångsrikt förhandla i, och driva, byggnads- och hantverkartvister (där hon representerar både köpare/beställare och utförare/byggbolag) samt bostadstvister (t.ex. avseende dolda fel).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer