Hoppa till innehåll

Rättsskydd i tvist – hur funkar det?

  • av
justitia rättsskydd

Rättsskydd är en försäkring som hjälper dig om du har hamnat i en juridisk tvist och ingår i de flesta hemförsäkringar, villaförsäkringar och företagsförsäkringar.

Rättsskydd innebär att du, under vissa förutsättningar och upp till vissa belopp, kan få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader. Att nyttja en rättsskyddsförsäkring minskar således i betydande mån de kostnader som uppstår i samband med en tvist.

Nedan redogör vi kort för vad som generellt gäller vid rättsskydd. Försäkringsbolagen har emellertid inte alltid samma villkor för rättsskydd, varför det kan skilja sig åt vad du kan få ersättning för och inte. Granska därför dina försäkringsvillkor för att få veta vad som gäller för just dig.

Rättsskydd gäller endast efter det att en juridisk tvist uppkommit

Eftersom rättsskydd endast gäller efter att en tvist uppstått är det en viktig fråga att utreda när tvisten uppstod. Med tvist avses att minst två parter inte kan komma överens med varandra om en juridisk fråga. Det kan exempelvis vara att du inte vill betala ett företags faktura. Alternativt, i det fall du är ett företag; din kund inte vill betala din faktura). Det kan också vara en part som tycker att dennes motpart har gjort fel. Parten vill då ha juridisk hjälp att få motparten att antingen rätta till felet eller utge ersättning för felet.
Juridisk tvist anses ha uppstått när du helt eller delvis bestrider ett krav från motparten eller motparten helt eller delvis bestrider ett krav från dig (dvs. bestridandet kommunicerats till kravställaren). Det är därmed inget krav att tvisten ska handläggas i domstol för att rättsskydd ska kunna beviljas.

Exempel på tidpunkt när tvist kan anses ha uppkommit:

• Du får en faktura från din hantverkare som innebär en överdebitering. Du meddelar hantverkaren att du inte kommer betala den saltade fakturan; genom ditt bestridande uppstår en tvist.

• Du reklamerar ett fel i bygget till din hantverkare och kräver att hantverkaren avhjälper felet. Hantverkaren meddelar att det inte alls är fel i arbetet; genom hantverkarens bestridande uppstår en tvist.

• Du som företag skickar en faktura till din kund, men kunden bestrider betalningsansvar under anförande av t.ex. att fakturan är saltad; genom kundens bestridande uppstår en tvist.

Juridisk rådgivning vidtagen före det att tvist anses ha uppstått ersätts aldrig av rättsskyddet.

Tvisten måste gälla en större summa

En av de viktigaste begränsningarna i rättsskyddet är att det bara omfattar tvister som handlar om ett belopp som överstiger ett halvt s.k. prisbasbelopp. Prisbasbeloppet höjs normalt sett lite varje år och för 2023 är beloppet 52 500 kronor. Det innebär att tvisten måste handla om minst 26 250 kronor för att omfattas av rättsskyddet.

Tvisten måste omfattas av försäkringen

Rättsskydd gäller inte alla slags ärenden. En förutsättning för rättsskydd är att ärendet kan prövas som tvistemål av de allmänna domstolarna, d.v.s. tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen. De ärenden som vi på byrån arbetar med – t.ex. fel i fastighet och entreprenadtvister – är alltså ärenden som vanligtvis omfattas.

Ärenden som handläggs av andra myndigheter än domstolar omfattas regelmässigt inte, t.ex. av hyresnämnden eller förvaltningsdomstol.

Brottmål och arbetstvister omfattas normalt sett inte.

Vad gäller företagsförsäkringar, gäller rättsskyddet ofta även för tvister som kan prövas genom skiljeförfarande samt skattetvister som kan prövas av förvaltningsdomstol.

Kontinuerligt försäkringsskydd (karensregler)

Normalt ska du ha haft försäkringen en viss sammanhängande tid innan du kan använda den (oftast två år, men det kan variera i olika försäkringsbolag). Eller i vart fall ha haft försäkringen när de händelser inträffat som sedan leder fram till en tvist.

För att uppfylla tidskravet är det som huvudregel inte nödvändigt att du haft försäkringen hos samma försäkringsbolag under hela perioden. Under förutsättning att det inte finns något “glapp” i försäkringsinnehavet är det således inga problem om du varit kund hos olika försäkringsbolag.

Hur mycket pengar kan du få?


Rättsskyddet täcker en del av kostnaderna för en tvist men inte hela kostnaden. Även om det föreligger en rättsskyddsförsäkring måste du alltså betala för arvodet och kostnaderna till den del de överstiger vad som betalas ut av försäkringen.

Timkostnad/timtaxa

Timkostnad till ombudet som försäkringen ersätter begränsas ofta av den taxa som gäller för rättshjälp – vilken är betydligt lägre än vad de flesta advokater debiterar. Timkostnad som ersätts 2023 uppgår till 1 476 kr exkl. moms (1 845 kr inkl. moms). Försäkringstagaren måste alltså betala mellanskillnaden själv. Har ombudet en timtaxa om t.ex. 2 200 kr exkl. moms (2 750 kr inkl. moms) uppgår mellanskillnaden till ett belopp om 724 kr exkl. moms (905 kr inkl. moms). Det är något som försäkringstagaren alltså måste betala själv (utöver självrisken enligt nedan).

Företagsförsäkringar har dock sällan denna begränsning i ersättningen/timkostnaden.

Självrisk

Till försäkringsbolaget får du betala en självrisk. Denna är vanligtvis 20%, utöver eventuell grundsjälvrisk.

Är du privatperson, beräknas självrisken på timtaxan enligt ovan (dvs. för år 2023 innebär en självrisk om 20% av den ersatta taxan ca 295 kr exkl. moms per timme/369 kr inkl. moms per timme).

Takbelopp

Försäkringsbolagen har alltid en gräns för hur mycket de ersätter. Försäkringsbolagens ersättningar varierar mellan ca 250 000 kr – 300 000 kr. Vid företagsförsäkringar är taket ofta högre.

Exempel

Du som privatperson anlitar ett ombud som tar 2 750 kr/tim inkl. moms och arbetet tar 5 timmar. Du kommer då som huvudregel själv att betala 6 370 kr och försäkringen ersätter 7 380 kr (givet fullt ersatta timmar samt en självrisk om 20%).

Alla kostnader täcks inte

En annan viktig sak att ha i åtanke är att alla tvistekostnader inte täcks av rättsskyddet (utöver de begränsningar som framgår under Hur mycket pengar kan du få?).

I de allra flesta fall kan du dock få delvis ersättning för:

• Kostnader för ett juridiskt ombud. Ombudet ska som huvudregel vara en advokat eller en biträdande jurist som jobbar på advokatbyrå.

• Dessutom ger rättsskyddet ersättning om du förlorar en rättegång och blir tvungen att betala motpartens rättegångskostnader.

• Kostnader för utredning och bevisning. T.ex. för att anlita en besiktningsman (exempelvis för att göra en besiktning av ett hus).

Försäkringen är ett avtal mellan dig och ditt försäkringsbolag

Rättsskyddsförsäkringen är ett avtal mellan dig och ditt försäkringsbolag. Ditt försäkringsbolag avgör om du har rätt till rättsskydd eller inte samt hur stort belopp som ska betalas ut. Även om det föreligger en rättsskyddsförsäkring, svarar du alltså fullt ut för kostnaderna gentemot ditt ombud om aktuellt försäkringsbolag har invändningar avseende t.ex. ärendets totala kostnader eller rätten till rättsskydd överlag.
För att få rättsskydd krävs att ditt ombud skickar in en ansökan om rättsskydd till försäkringsbolaget.

Har du fler frågor om rättsskydd eller behöver hjälp att kontrollera huruvida rättsskyddsförsäkring finns, vad den täcker samt för att göra en ansökan om rättsskydd? Kontakta oss på kontakt@skilladvokater.se eller 0730-801462.

skill advokater

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer